All posts by admin

De arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt na de sollicitatiefase meestal schriftelijk vastgelegd, maar kan ook door mondelinge afspraken ontstaan.

Er is sprake van een “vermoeden” van het bestaan van een arbeidsovereenkomst als:

 • Onafgebroken periode van 3 maanden wekelijks arbeid werd verricht, of,
 • De werknemer gedurende drie maanden of meer tenminste twintig uur per maand heeft gewerkt en
 • Er sprake is van een gezagsverhouding

Tip
Ook al staat er niets op papier, er kan dus vermoedelijk een arbeidsovereenkomst ontstaan als aan de bovenstaande criteria is voldaan.

Als u daarover twijfelt neem dan contact op met een advocaat.

De werkgever en de werknemer zijn vrij om te bepalen wat er in de arbeidsovereenkomst, er zijn echter een aantal elementen die in acht moeten worden genomen:

De werkgever moet zich wel aan bepaalde dwingende regels houden.

In het contract worden zaken geregeld als het loon, het aantal uren dat per week gewerkt wordt, de proeftijd, een eventueel concurrentiebeding en vakantiedagen.

Meestal wordt gestart met een contract voor bepaalde tijd. Aan het einde wordt het omgezet in een nieuw contract voor bepaalde tijd of een contract voor onbepaalde tijd. Het contract voor bepaalde tijd kan niet steeds opnieuw weer verlengd worden met een nieuw contract voor bepaalde tijd.

Werkgever en de werknemer zijn vrij om te bepalen wat er in de arbeidsovereenkomst staat.

De werkgever is wel verplicht de werknemer schriftelijk een aantal gegevens verschaffen:

 • naam en woonplaats van de werkgever en werknemer
 • plaats(en) waar arbeid moet worden verricht;
 • functie van de werknemer of aard van de arbeid
 • tijdstip in dienst treden
 • gebruikelijke arbeidsduur per dag/week
 • toepasselijke CAO
 • aanspraak op vakantie en de berekening daarvan
 • opzegtermijnen en de berekening daarvan
 • of en hoe de deelname aan pensioenregeling is geregeld. Pensioen is niet verplicht
 • specifieke gegevens als de werknemer naar het buitenland gaat
 • de duur van de overeenkomst (bij bepaalde tijd)
 • Thuiswerken

In de arbeidsovereenkomst kan ook afgesproken worden dat werkzaamheden (gedeeltelijk) vanuit huis worden uitgevoerd. Het is verstandig om de afspraken over thuiswerken schriftelijk vast te leggen.

Wettelijke regels die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst

Naast wat partijen in de arbeidsovereenkomst regelen, bepaalt de wet een aantal zaken die gelden tussen de werkgever en werknemer.

Die regels hebben onder meer betrekking op zwangerschap, ouderschapsverlof, kort verlof en vakantie(geld).

Tip

Als u drie maanden hebt gewerkt dan is er volgens de wet een vermoeden dat het werk (gemiddeld) in omvang per maand ook geldt voor de toekomstige maanden. Dus wanneer er niet eenduidig het aantal uren per week is overeengekomen, dan is de vermoedelijke omvang het gemiddeld aantal uren dat er in de afgelopen 3 maanden (of langere periode) is gewerkt. Als de werkgever dit betwist moet hij dat bewijzen.

Andere vormen: oproepcontracten, uitzendcontract en freelancewerk

Naast de arbeidsovereenkomst zijn er nog andere vormen mogelijk: oproepwerk, werken op freelance basis of uitzendcontracten zijn enkele voorbeelden.

Het einde van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op 5 manieren eindigen:

 • in de proeftijd kunnen werkgever en werknemer het dienstverband onmiddellijk beëindigen
 • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken van rechtswege wanneer deze niet voor het verstrijken wordt verlengd
 • beëindiging met wederzijds goedvinden: beide partijen zijn akkoord met het beëindigen van de overeenkomst
 • rechtsgeldige opzegging door de werkgever. Daarvoor heeft de werkgever toestemming van het UWV Werkbedrijf nodig, behoudens enkele uitzonderingen
 • ontbinding door de kantonrechter. Deze zal in de meeste gevallen een ontslagvergoeding bepalen
 • ontslag op staande voet

De werknemer kan met inachtneming van de geldende opzegtermijnen altijd opzeggen tenzij de mogelijkheid van opzegging niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dat kan zich voordoen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bevat deze overeenkomst niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging dan kan de werknemer alleen tussentijds opzeggen indien de werkgever instemt met de opzegging.

Tip

De werkgever mag er niet zomaar vanuit gaan dat een werknemer instemt met ontslag. De werkgever moet zeker weten dat de werknemer zich realiseert wat de gevolgen zijn van het ontslag en hij moet de werknemer in de gelegenheid stellen om juridisch advies in te winnen.

Hoe vindt u uw advocaat?

In dit blog geven we tips hoe u uw advocaat vindt die het beste bij u past en verstand heeft van de zaak en het liefst vaker dergelijke zaken heeft gedaan. Het is goed om eerst te onderzoeken wat u nodig hebt.

Specialismen

Wanneer u weet wat u nodig hebt is het goed om te gaan zoeken naar die specialisatie, denk bijvoorbeeld aan een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht, arbeidsrecht of ondernemersrecht.

Kosten

Een advocaat kan vaak al snel in de kosten lopen, denk hierom, praat erover en vraag ook naar de administratiekosten.

Bereikbaarheid

Je wilt graag weten of er letterlijk schot in de zaak zit, het kan soms snel gaan het is goed om een advocaat te vinden die snel kan schakelen wanneer nodig of om u bij te praten van de laatste ontwikkelingen.

Vertrouwen

Met een dergelijke zaak is het natuurlijk belangrijk dat er vertrouwen is, de advocaat regelt immers jouw probleem. Geeft de advocaat u informatie en vertrouwen met zijn praatje dan kunt u daar op ingaan. Beslis ook niet te snel, geef het tijd en vergelijk een paar advocaten.

Er bestaat een online platform waar je jouw zaak kunt aanmelden en waar advocaten gespecialiseerd in die zaken kunnen reageren. Vind uw advocaat hier!

Online vindbaar zijn als rechtspraktijk

Het online vindbaar zijn wordt in het hedendaagse tijdperk steeds belangrijker. Met de toenemende mate van het internet gebruik en het veranderende medialandschap is het steeds belangrijker om online vindbaar te zijn. Het is voor een rechtspraktijk zoals Tilmans daarom ook erg belangrijk om op het web zichtbaar te zijn. Hiervoor zijn een aantal dingen van belang en dat is ten eerste natuurlijk een goede website. Een website kun je uitbesteden aan een internetbureau of designbureau, maar de praktijk leert dat je hier veelal honderden euro’s aan kwijt bent. Tegenwoordig kun je met WordPress heel eenvoudig websites maken en WordPress is een uitstekend Content mangement systeem voor eindgebruikers. Wij hebben deze website namelijk ook in WordPress gemaakt, om dit alles te leren hebben wij hiervoor Cursus WordPress bij Learnit genomen. Deze cursus leert ons alle kneepjes van het vak.

Waar moet ik nog meer vindbaar zijn?

Het is niet alleen van belang om een goede website te hebben, maar het is ook van belang dat je online aanwezig bent op andere websites. Er moeten verwijzingen naar jou website komen vanaf andere websites, op die manier kan google herkennen dat jij een belangrijke websites bent. Daarnaast is social media tegenwoordig een belangrijke aanvulling op het huidige webprofiel. Het is voor een rechtspraktijk daarom belangrijk om bijvoorbeeld een Facebook account te hebben of actief te zijn op LinkedIn. Samen met een mooie blog op wordpress ben je zo al goed aanwezig in de zoekmachines. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat dit je leads en sales gaat opleveren. De blog kun je dan ook veel gaan delen op social media en hopelijk pikken andere mensen die blog op. WordPress leent zich uitstekend om een mooie blog te schrijven, het is er namelijk op gericht om een blog bij te gaan houden op je website.

Schets van het ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied binnen het Nederlandse recht. Het wordt wel gezien als onderdeel van het privaatrecht en/of van het handelsrecht. Het ondernemingsrecht, ook wel bedrijfsrecht genoemd, heeft volgens velen ook een zelfstandige plaats in het recht. Ook het arbeidsrecht, het intellectuele eigendomsrecht en het faillissementsrecht worden er wel toe gerekend; in feite zijn dat rechtsgebieden die zich op de rand van (onder meer) het ondernemingsrecht bevinden.

Wellicht interessanter dan deze eerste weinigzeggende afbakening is waarom we in Nederland eigenlijk zo’n type recht hebben. Welnu, dat is te verklaren door te wijzen op het belang van vennootschappen. Dit zijn bv’s en nv’s, maar ook de vennootschap onder firma. Vroeger waren die er helemaal niet. In de tijd van de Romeinen bestond dit concept bijvoorbeeld nog helemaal niet. Ook de arbeidsovereenkomst had toen een wat andere vorm: zij werd namelijk gezien als een huurovereenkomst, waarbij de werkgever de arbeid(er) inhuurde. Tegenwoordig is dit natuurlijk maar wat achterhaald. Betoogd wordt wel dat de rechtspersonen de grootste verbetering of althans toevoeging van het Nederlandse (c.q. het Europese) recht zijn ten opzichte van het Romeinse recht. We hebben hier dus met een relatief nieuw rechtsgebied te maken, dat nog eens sterk in opkomst is als gevolg van de internationalisering van de gehele samenleving.

Nut van het ondernemingsrecht

In het voorgaande is wellicht al globaal het nut van het ondernemingsrecht naar voren gekomen. Het dient ertoe vennootschappen te structureren. Zonder dit rechtsgebied hebben die immers ook geen bestaansrecht. De blik moet dan ook worden gericht op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, het wetboek dat over rechtspersonen gaat. Er zijn natuurlijke personen, dus mensen van vlees en bloed, en rechtspersonen. Deze laatste hebben als belangrijk kenmerk dat zij niet zelf kunnen handelen: zij moeten altijd door natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. Interessant wordt het dan bijvoorbeeld ook wanneer een bestuurder onbevoegd een bv vertegenwoordigt, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten waar hij helemaal niet toe gerechtigd is. Dat zijn typisch ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Het ondernemingsrecht kent ook een belangrijke plaats in de bancaire wereld. Banken, zelf ook (zeer grote) ondernemingen, staan allerlei kleinere bedrijven bij door het verstrekken van kredieten. Daarvoor krijgen zij bepaalde zekerheden terug, zoals hypotheek en pandrecht. Anders zou het voor een bank immers weinig lonend zijn kredieten te verstrekken: zonder een vorm van zekerheid geeft namelijk niemand geld weg, tenzij het om familie of vrienden gaat. Als het bedrijf niettemin failliet gaat, zijn de belastingdienst en de bank maar wat vaak de enige twee die iets uit de boedel krijgen.

Specialisten in het ondernemingsrecht

Nu het kader en het nut van het ondernemingsrecht wat geschetst zijn, is de vraag wie de specialisten op dit gebied zijn. Er zijn eigenlijk meerdere professionals werkzaam op dit gebied. Puntsgewijs weergegeven zijn het de volgende:

 • advocaat;
 • notaris;

Allereerst zijn er de advocaten. Zij voorzien in juridisch advies aan ondernemingen, ook als het gaat om het voeren van procedures. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de onderneming door een ander bedrijf gedagvaard wordt wegens het niet-nakomen van een leveringsverplichting. De advocaat kan de onderneming daarbij bijstaan, sterker nog: hij heeft het wettelijk monopolie op het voeren van procedures voor de rechter.

Ook de notaris heeft een grote rol in het ondernemingsrecht. Door de akten die hij bevoegd is te passeren, kunnen ondernemingen worden opgericht – en ook weer worden ontbonden. Vindt er een aandelentransactie plaats, bijvoorbeeld omdat een bedrijf wordt overgenomen door een buitenlandse investeerder, dan is de notaris daarbij betrokken. Hij bereidt de deal voor en zal deze ook effectueren. Daarbij geldt wel dat notarissen hier geregeld min of meer samenwerken met advocaten die kennis van zaken hebben op het gebied van het ondernemingsrecht. Het gaat dan vaak om grote combinatiekantoren waarbij beide sectoren nauw met elkaar verbonden zijn. Niettemin is de notaris diegene die uiteindelijk als enige bevoegd is de aandelenoverdracht te bewerkstelligen.

Tot slot zijn er de bedrijfsjuristen. Zij hebben vaak een algemene taak binnen een bedrijf, namelijk het adviseren op het gebied van allerlei juridische kwesties. Er is niet één type bedrijfsjurist. De jurist werkzaam bij een grote woningcorporatie heeft vanzelfsprekend andere kennis in huis dan die bij een grote bank. Niettemin verbindt hen allen dat zij toch wel in enige mate kaas moeten hebben gegeten van het ondernemingsrecht, willen zij de firma’s waarvoor zij werkzaam zijn een beetje goed kunnen adviseren.

Internationaal kader

Zoals zoveel rechtsgebieden staat ook het ondernemingsrecht onder grote invloed van het buitenland. Internationale regelingen, en dan met name van de Europese Unie, werken door in het Nederlandse rechtssysteem. Bij het bestuderen van het ondernemingsrecht kan dan ook al niet meer worden volstaan met het kennisnemen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, maar dienen allerhande Europese richtlijnen en uitspraken van het Hof van Justitie te worden bekeken. Zij geven verder vorm aan het Nederlandse ondernemingsrecht.

Toepassingen van het ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een veelzijdig rechtsgebied dat dan ook veel verschillende toepassingen kent. In deze tekst zal ik ingaan op een paar bekende en aansprekende voorbeelden van vraagstukken binnen het ondernemingsrecht, het rechtsgebied dat de ondernemingen en hun structuur normeert.

Om te beginnen bij het begin: stel, u twijfelt over het oprichten van een bv. Als voordelen hiervan worden genoemd de mogelijkheid persoonlijke aansprakelijkheid af te weren en het beter vormgeven van de structuur van de onderneming. Nadeel is natuurlijk dat er kosten aan verbonden zijn. Een notaris, specialist op het gebied van het ondernemingsrecht, kan u daarbij adviseren. Hij zal u helpen de voors ten tegens af te wegen en uiteindelijk kan hij u ook helpen de bv vorm te geven. Er moet immers een bepaald startkapitaal zijn. Het kan zijn dat u dat zelf hebt, maar vaak wordt er ook een bank bij betrokken. Die wil op haar beurt vervolgens zekerheden voor het geval de lening uiteindelijk niet wordt terugbetaald. Ook wordt tegenwoordig wel gebruik gemaakt van het zogeheten crowdfunding, oftewel het werven van fondsen van ‘het publiek’, vaak investeerders en geïnteresseerde particulieren.

Ruzies binnen het ondernemingsrecht

Hoewel je het op het eerste gezicht misschien niet zou denken, komen ruzies binnen het ondernemingsrecht maar al te vaak voor. Het gaat dan soms om ruzies tussen ondernemingen onderling, bijvoorbeeld omdat de een beweerdelijk producten van de ander namaakt of in reclame-uitingen het andere bedrijf probeert zwart te maken. Maar het komt juist ook voor dat binnen een en dezelfde onderneming een meningsverschil ontstaat. Zo kan het zijn dat een florerend familiebedrijf interesse heeft geweekt van een overnamekandidaat. De ene broer wil eieren voor z’n geld kiezen en de tent verkopen, de andere wil het bedrijf voortzetten op de manier zoals dat al jaren gaat. Zo is een meningsverschil geboren binnen het terrein van het ondernemingsrecht. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat de ene broer zijn aandelen aan de andere verkoopt, maar al te vaak is men daartoe toch niet genegen.

Komen beide partijen er niet uit, dan bestaat er tegenwoordig een regeling in het Nederlandse ondernemingsrecht die ervoor zorgt dat de ene partij de andere kan uitkopen. Die regeling ziet echter alleen op het geval dat er een aandeelhouder is die een grote meerderheid van de aandelen houdt terwijl een kleinere aandeelhouder de besluitvorming (soms op alle mogelijke manieren) frustreert. Daar hebben we in het gegeven voorbeeld dus niets aan. Daarom is er nog een optie: een procedure bij de Ondernemingskamer. Die instantie, die valt onder het Hof Amsterdam, is bevoegd vergaande maatregelen te nemen waar de onderneming bij gebaat zou moeten zijn. Dat kan als laatste redmiddel fungeren.

Samenwerkingen in het ondernemingsrecht

Naast ruzies komen er gelukkig ook samenwerkingen binnen het ondernemingsrecht voor. Zo kan de ene onderneming samen met een ander bedrijf een joint venture aangaan. Zo zetten beide partijen een harmonieuze samenwerking op, die tot in lengte van dagen kan duren. Ook mogelijk is dat een partij een bod wil uitbrengen op een andere vennootschap. Het kan dan niet alleen om eenpersoons-bv’s gaan, maar ook om grote internationale bedrijven. Gaat het om een nv, een naamloze vennootschap, dan geeft het ondernemingsrecht aanvullende regels met betrekking tot de biedingsprocedure. Gezien het complexe karakter hiervan is het aan te raden tijdig een juridische expert in te schakelen.

Fusies en overnames komen in Nederland in drie vormen voor:

 • de juridische fusie;
 • de activa-passivatransactie;
 • de aandelentransactie.

Een juridische fusie is een fusie zoals ons ondernemingsrecht die voorschrijft. Beide ondernemingen smelten samen tot een nieuwe onderneming. Deze fusie wordt in de praktijk vaak afgeraden, omdat de wettelijke regeling vrij complex is. Een overname kan ook worden bereikt via de zogeheten activa-passivatransactie. In dat geval worden alle vermogensbestanddelen van het ene bedrijf overgedragen aan het andere bedrijf. Ook die variant heeft wat voeten in de aarde, want ieder deel van het kapitaal moet afzonderlijk worden overgedragen. Gaat het om onroerend goed, dan moet de notaris daar telkens bij worden betrokken. Het is om deze reden dat men ziet dat de aandelenfusie het meest wordt gebruikt. Hierbij draagt de ene partij zijn aandelen over aan de andere partij. Verder hoeft er geen overdracht plaats te vinden; de notaris is slechts eenmaal nodig.

Aanverwante rechtsgebieden

Een studie of advies op het terrein van het ondernemingsrecht is niet compleet als niet ook aandacht wordt besteed aan rechtsgebieden die daar aanverwant aan zijn. Het arbeidsrecht is een voorbeeld van zo’n aanverwant terrein. Daarin gaat het om de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Ook het faillissementsrecht is een nauw met het ondernemingsrecht verwant rechtsgebied. Daarin gaat het om faillissementen en andere insolventieprocedures waar de onderneming mogelijk in verzeild kan raken. Tot slot noem ik het intellectuele eigendomsrecht (IE). Een onderneming zonder IE-rechten is niet compleet: merk- en handelsnaaminschrijvingen bepalen de waarde van de onderneming. Kortom: het ondernemingsrecht is een fascinerend rechtsgebied. Neem eens een kijkje op de website van Fruytier Lawyers in Business.

Watch Full Movie Online My Little Pony: The Movie (2017)

My Little Pony: The Movie (2017)

Released

0

Streaming Movie My Little Pony: The Movie (2017)
Director : Jayson Thiessen.
Cast : Emily Blunt, Tara Strong, Kristin Chenoweth, Zoe Saldana, Liev Schreiber, Ashleigh Ball, Andrea Libman, Tabitha St. Germain, Cathy Weseluck, Nicole Oliver, Shannon Chan-Kent, Sia Furler, Taye Diggs, Uzo Aduba, Michael Peña.
Genre : Adventure, Animation, Family, Fantasy.
Duration : 1 hours 39 minutes
Synopsis :
‘My Little Pony: The Movie’ is a movie genre Adventure, was released in October 5, 2017. Jayson Thiessen was directed this movie and starring by Emily Blunt. This movie tell story about A new dark force threatens Ponyville, and the Mane 6 – Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy and Rarity – embark on an unforgettable journey beyond Equestria where they meet new friends and exciting challenges on a quest to use the magic of friendship and save their home.
You may also like
Incoming search terms :
download My Little Pony: The Movie movie now, My Little Pony: The Movie film download, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free hulu, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free Viooz, Streaming My Little Pony: The Movie 2017 Online Free Megashare, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online 123movies, live streaming film My Little Pony: The Movie, download movie My Little Pony: The Movie now, download My Little Pony: The Movie 2017 movie, My Little Pony: The Movie movie, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free netflix, trailer movie My Little Pony: The Movie 2017, film My Little Pony: The Movie download, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free megashare, My Little Pony: The Movie 2017 film, film My Little Pony: The Movie trailer, film My Little Pony: The Movie 2017, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online 123movie, My Little Pony: The Movie 2017 Watch Online, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Megashare, Watch My Little Pony: The Movie 2017 For Free online, movie My Little Pony: The Movie, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free Putlocker, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free 123movie, live streaming movie My Little Pony: The Movie online, download full movie My Little Pony: The Movie, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Free, watch film My Little Pony: The Movie now, live streaming movie My Little Pony: The Movie, download film My Little Pony: The Movie 2017 now, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Putlocker, Streaming My Little Pony: The Movie 2017 For Free Online, watch My Little Pony: The Movie movie online now, My Little Pony: The Movie 2017 movie streaming, My Little Pony: The Movie 2017 streaming, download full film My Little Pony: The Movie 2017, Watch My Little Pony: The Movie 2017 Online Viooz.

Watch Full Movie Online Stronger (2017)

Stronger (2017)

Released

0

Watch Full Movie Online Stronger (2017)
Director : David Gordon Green.
Cast : Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Danny McCarthy, Carlos Sanz.
Genre : Drama.
Duration : 1 hours 27 minutes
Synopsis :
Movie ‘Stronger’ was released in September 22, 2017 in genre Drama. David Gordon Green was directed this movie and starring by Jake Gyllenhaal. This movie tell story about A victim of the Boston Marathon bombing in 2013 helps the police track down the killers while struggling to recover from devastating trauma.
You may also like
Incoming search terms :
Watch Stronger 2017 Online 123movie, watch full Stronger film online, Watch Stronger 2017 Online Free, Stronger 2017 movie download, live streaming film Stronger online, Watch Stronger 2017 Online Free netflix, Watch Stronger 2017 Online 123movies, Watch Stronger 2017 Online Free Putlocker, Streaming Stronger 2017 For Free Online, watch full film Stronger online, Watch Stronger 2017 Online Free hulu, Watch Stronger 2017 Online Megashare, Watch Stronger 2017 Online Free megashare, download full movie Stronger, Watch Stronger 2017 For Free online, download movie Stronger 2017 now, film Stronger online streaming, Stronger 2017 streaming, movie Stronger 2017 trailer, streaming Stronger 2017, Stronger 2017 live streaming film, film Stronger trailer, streaming Stronger movie, Watch Stronger 2017 Online Viooz, movie Stronger, Watch Stronger 2017 Online Free 123movie, Watch Stronger 2017 Online Free Viooz, Stronger 2017 movie, Stronger 2017 Watch Online, Streaming Stronger 2017 Online Free Megashare, Watch Stronger 2017 Online Putlocker, download full film Stronger, watch full movie Stronger.

Watch and Download Movie Flatliners (2017)

Flatliners (2017)

Released

0

Streaming Full Movie Flatliners (2017)
Director : Niels Arden Oplev.
Cast : Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland, Charlotte McKinney, Beau Mirchoff, Steve Byers, Tyler Hynes, Daniela Barbosa, Anna Arden.
Genre : Drama, Science Fiction.
Duration : 1 hours 22 minutes
Synopsis :
‘Flatliners’ is a movie genre Drama, was released in September 28, 2017. Niels Arden Oplev was directed this movie and starring by Ellen Page. This movie tell story about Five medical students, hoping to gain insight into the mystery of what lies beyond the confines of life, embark on a daring and dangerous experiment. By stopping their hearts for short periods of time, each triggers a near-death experience. As the investigation becomes more and more perilous, they are forced to confront the sins of their pasts, as well as contend with the paranormal consequences of trespassing to the other side.
You may also like
Incoming search terms :
Streaming Flatliners 2017 Online Free Megashare, movie Flatliners 2017 download, Watch Flatliners 2017 Online Megashare, Watch Flatliners 2017 Online Free, Watch Flatliners 2017 For Free online, Watch Flatliners 2017 Online 123movies, Flatliners 2017 live streaming film, Watch Flatliners 2017 Online Free netflix, Flatliners 2017 movie streaming, Watch Flatliners 2017 Online 123movie, watch full Flatliners 2017 movie online, Watch Flatliners 2017 Online Putlocker, Watch Flatliners 2017 Online Free hulu, Watch Flatliners 2017 Online Viooz, watch full Flatliners 2017 film, movie Flatliners 2017, Streaming Flatliners 2017 For Free Online, streaming Flatliners movie, watch Flatliners movie online now, download full movie Flatliners, Flatliners 2017 film download, Flatliners 2017 Watch Online, Watch Flatliners 2017 Online Free megashare, Watch Flatliners 2017 Online Free Viooz, live streaming movie Flatliners, live streaming film Flatliners 2017, movie Flatliners 2017 trailer, watch Flatliners 2017 movie now, Watch Flatliners 2017 Online Free 123movie, Flatliners 2017 movie trailer, watch film Flatliners 2017 now, trailer film Flatliners 2017, Watch Flatliners 2017 Online Free Putlocker, download full film Flatliners.

Watch Full Movie Online The LEGO Ninjago Movie (2017)

The LEGO Ninjago Movie (2017)

Released

0

Streaming Full Movie The LEGO Ninjago Movie (2017) Online
Director : Charlie Bean.
Cast : Dave Franco, Michael Peña, Jackie Chan, Kumail Nanjiani, Zach Woods, Fred Armisen, Olivia Munn, Justin Theroux, Abbi Jacobson.
Genre : Action, Animation, Comedy.
Duration : 1 hours 19 minutes
Synopsis :
Movie ‘The LEGO Ninjago Movie’ was released in September 21, 2017 in genre Action. Charlie Bean was directed this movie and starring by Dave Franco. This movie tell story about Six young ninjas are tasked with defending their island home of Ninjago. By night, they’re gifted warriors using their skill and awesome fleet of vehicles to fight villains and monsters. By day, they’re ordinary teens struggling against their greatest enemy….high school.
You may also like
Incoming search terms :
Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online 123movies, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online 123movie, The LEGO Ninjago Movie 2017 movie trailer, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free hulu, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free Viooz, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Viooz, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 For Free online, The LEGO Ninjago Movie 2017 film download, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Putlocker, live streaming movie The LEGO Ninjago Movie online, download movie The LEGO Ninjago Movie 2017 now, film The LEGO Ninjago Movie 2017 trailer, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free megashare, film The LEGO Ninjago Movie streaming, watch full film The LEGO Ninjago Movie, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free netflix, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free Putlocker, film The LEGO Ninjago Movie online streaming, live streaming movie The LEGO Ninjago Movie 2017, The LEGO Ninjago Movie 2017 movie, streaming The LEGO Ninjago Movie film, The LEGO Ninjago Movie 2017 Watch Online, Streaming The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free Megashare, Streaming The LEGO Ninjago Movie 2017 For Free Online, The LEGO Ninjago Movie 2017 live streaming film online, watch full The LEGO Ninjago Movie movie, watch full The LEGO Ninjago Movie 2017 film online, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Megashare, film The LEGO Ninjago Movie 2017 online, Watch The LEGO Ninjago Movie 2017 Online Free 123movie.

Watch Full Movie Jeepers Creepers III (2017)

Jeepers Creepers III (2017)

Released

0

Watch Full Movie Online Jeepers Creepers III (2017)
Director : Victor Salva.
Cast : Gina Philips, Meg Foster, Jonathan Breck, Stan Shaw, Joyce Giraud, Carrie Lazar, Chester Rushing, Gabrielle Haugh, Michael Papajohn, Ray Wise, Luke Edwards, Brandon Smith, Marieh Delfino, Justin Hall, Jason Bayle, Don Yesso.
Genre : Horror, Mystery, Thriller.
Duration : 1 hours 40 minutes
Synopsis :
‘Jeepers Creepers III’ is a movie genre Horror, was released in September 26, 2017. Victor Salva was directed this movie and starring by Gina Philips. This movie tell story about Taking place on the last day of the Creeper’s twenty-three-day feeding frenzy, as the skeptical Sergeant Tubbs teams up with a task force hellbent on destroying the Creeper for good. The Creeper fights back in gory glory as its enemies grow closer than ever before to learning the secret of its dark origins.
You may also like
Incoming search terms :
Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free Viooz, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Putlocker, Jeepers Creepers III 2017 Watch Online, watch full film Jeepers Creepers III, download film Jeepers Creepers III 2017, streaming film Jeepers Creepers III, Jeepers Creepers III film, Streaming Jeepers Creepers III 2017 For Free Online, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free hulu, trailer film Jeepers Creepers III 2017, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online 123movie, download film Jeepers Creepers III now, Jeepers Creepers III 2017 streaming, watch full Jeepers Creepers III movie, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free megashare, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free, Streaming Jeepers Creepers III 2017 Online Free Megashare, streaming Jeepers Creepers III 2017, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Viooz, watch Jeepers Creepers III movie now, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free netflix, film Jeepers Creepers III, Jeepers Creepers III 2017 movie download, Watch Jeepers Creepers III 2017 For Free online, movie Jeepers Creepers III 2017 trailer, live streaming film Jeepers Creepers III 2017, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free Putlocker, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online 123movies, streaming movie Jeepers Creepers III 2017, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Free 123movie, download movie Jeepers Creepers III, streaming Jeepers Creepers III 2017 movie, watch full movie Jeepers Creepers III online, Watch Jeepers Creepers III 2017 Online Megashare.